Rząd zaktualizował Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, która została przyjęta w 2019 r. Dotyczy ona rozwoju gospodarczego wsi, który zapewni bezpieczeństwo żywnościowe kraju i zwiększy wartość dodaną z rolnictwa.

Aktualizacja dokumentu związana jest z pracami Komisji Europejskiej nad wizją i założeniami polityki rolnej UE po 2027 r., a tym także w kontekście wojny w Ukrainie i planowanym rozszerzeniem UE.

Co zaktualizowano w strategii?

Strategię uaktualniono pod kątem zmian, jakie zaszły w rolnictwie i na świecie w ciągu ostatnich 4 lat. Pandemia COVID-19 oraz wybuch wojny na Ukrainie miały również wpływ na naniesione zmiany. Chodzi również o aktualizacje związane z przyjętym w lipcu 2020 r. nowym budżetem UE po 2020 r. i zapewnieniem m.in. dodatkowego finasowania inwestycji w okresie przejściowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W jakim celu zaktualizowano Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa?

Celem zaktualizowania strategii jest rozwój gospodarczy wsi, który zapewni bezpieczeństwo żywnościowe kraju i zwiększy wartość dodaną z rolnictwa. Chodzi także o trwały wzrost dochodów mieszkańców wsi,  przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego.  Poprawa stanu środowiska naturalnego jest również istotnym elementem wprowadzonych zmian

Wzrost opłacalności produkcji

W zaktualizowanej strategii znajdują się dotychczasowe działania na rzecz rozwoju gospodarczego polskiej wsi i wzrostu opłacalności produkcji w sektorze rolno-spożywczym. Ale w ramach aktualizacji politycy dodali nowe kierunki interwencji. Działania i projekty strategiczne związane są ze wzmacnianiem odporności na kryzysy oraz kładące nacisk na potrzebę bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

I tak, w związku z nowymi wyzwaniami, z jakimi mierzy się sektor rolno-spożywczy politycy na nowo zdefiniowali Cel szczegółowy I pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego i odporności na kryzysy”. Osiągnięciu realizacji tego celu mają służyć działania i projekty strategiczne wpisujące się w następujące kierunki interwencji:

  • Zwiększanie opłacalności produkcji rolnej, rybackiej i przetwórstwa rolno-spożywczego
  • Budowa odporności produkcji rolnej i rybackiej, w tym odporności na zmiany klimatu
  • Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju i jakości żywności;
  • Transformacja energetyczna sektora rolno- spożywczego i rozwój biogospodarki
  • Przygotowanie polskiego sektora rolno-spożywczego do rozszerzenia UE i nowych uwarunkowań handlu zagranicznego.

Aktualizacja Strategii jest m.in. konieczna ze względu na prace Komisji Europejskiej nad wizją i założeniami polityki rolnej UE po 2027 r., w tym także w kwestii wojny w Ukrainie i planowanego rozszerzenia UE.

Rada Ministrów poinformowała, że do głównych wyzwań nowa Wspólna Polityka Rolna będzie zaliczała bezpieczeństwo żywnościowe dla konsumentów. Ważne jest także stabilna przyszłość dla rolników, zrównoważenie dla środowiska oraz solidarność z tymi, którym na świecie zagraża głód.

https://zielonagospodarka.pl/rzad-zaktualizowal-strategie-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030-14227