X

Zaloguj się

Zaloguj się przez Facebooka

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

wersja obowiązująca od 5 listopada 2018 r.

Ochrona sfery prywatności użytkowników serwisu projektagrar.pl, w szczególności ochrony danych osobowych, jest aspektem, który traktujemy priorytetowo. Szanujemy prawo do prywatności i stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane nam przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Poniżej opisane zostały zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://projektagrar.pl.

Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy projektagrar.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.projektagrar.pl, stanowiący własność spółki Josera Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300), Paproć 95, adres e-mail: josera@josera.pl,

 2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu,

 3. Subskrybent Newslettera – Użytkownik, który zamówi dostępną w Serwisie usługę Newsletter,

 4. Administrator – podmiot prowadzący Serwis, tj. Josera Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300), Paproć 95, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000052055, NIP: 923 153 10 50, REGON: 639 641 543, o kapitale zakładowym 50000.00 złotych, adres e mail: josera@josera.pl.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest spółka Josera Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300), Paproć 95, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000052055, NIP: 923 153 10 50, REGON: 639 641 543, o kapitale zakładowym 50000.00 złotych.

 2. Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: redakcja@projektagrar.pl.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. W odniesieniu do Użytkowników Serwisu Administrator przetwarza IP oraz dane z plików cookies. Jeżeli informacje te, w zestawieniu z innymi danymi, będą stanowiły informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, należy wówczas uznać, że Administrator przetwarza dane osobowe takiej osoby fizycznej.

 2. Niezależnie od danych wskazanych w ust. 1 powyżej, Administrator przetwarza:

 1. w odniesieniu do Subskrybentów Newslettera – podane przez Subskrybenta imię i adres e- mail;

 2. w odniesieniu do Użytkowników, którzy skorzystają z dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych – dane osobowe podane przez Użytkownika, w szczególności: imię, adres e-mail lub inne dane kontaktowe;

 3. w odniesieniu do Użytkowników Klubu Agrar:

– podane przez Użytkownika przy zakładaniu konta Użytkownika w celu zalogowania do Klubu Agrar dane – imię, adres e-mail,

– dane zebrane podczas logowania się Użytkownika do Klubu Agrar za pomocą konta w serwisie Facebook – imię i nazwisko w formie, w jakiej występują na koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID), a w sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (takie ustawienia pojawią się zaraz przed zalogowaniem się do Serwisu), Użytkownik udzieli swojego pozwolenia, Administrator może pozyskać również informacje na temat płci, wieku, identyfikatora e-mail Użytkownika,

– dane zebrane podczas logowania się Użytkownika do Klubu Agrar za pomocą konta Google – imię, nazwisko i adres e-mail.

 1. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania przez Użytkownika z wybranych funkcjonalności Serwisu.

 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:

  1. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celu zamówienia usług, udostępnienia Użytkownikowi konkretnych informacji lub usług, a także do utrzymywania kontaktu z Użytkownikami,

  2. w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jeśli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, ulepszania usług oferowanych w ramach Serwisu i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również do celów marketingu bezpośredniego,

  3. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, w tym zgodą wyrażoną podczas zapisu na Newsletter.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy prawa obligują do retencji danych.

 5. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie danych do państw trzecich może mieć miejsce tylko w związku z korzystaniem z usług podmiotów z państw trzecich w związku z wysyłką Newslettera, jednak wówczas Użytkownik zostanie o tym powiadomiony. Administrator współpracuje z podmiotami, które przystąpiły do programu Tarczy Prywatności, zapewniającymi odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Adagri Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 14D, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000354804 – w celu administrowania Serwisem,

 2. The Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania Newslettera.

 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom w celach związanych z obsługą Serwisu, a także – zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika zgodą – w związku z wykonaniem zadań reklamowych, przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych Użytkowników we własnym zakresie, ani powierzania ich dalszym osobom.

 2. Serwis projektagrar.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecane jest, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu projektagrar.pl.

Uprawnienia osób, których dotyczą dane osobowe

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do dotyczących go danych osobowych,
  2. sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
  3. usunięcia dotyczących go danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej,

  2. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika,

  3. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik, wypełniając formularz, wyraźnie wyraził na to zgodę.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

 3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 4. Podmiotem zamieszczającym w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

Rodzaje stosowanych plików cookies

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  3. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

 3. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych w ramach Serwisu.

Modyfikowanie ustawień dotyczących cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Blokowanie plików cookies zwiększa poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale niestety może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn i dostępnością niektórych usług (funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu).

Profilowanie

 1. W celu dostarczenia Użytkownikom usług dopasowanych do indywidualnych preferencji Użytkownika, Administrator dokonuje profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji, dokonywanego na podstawie danych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu). Administrator dokonuje profilowania na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie (podczas korzystania za pomocą przeglądarki internetowej) i poza Serwisem, przy wykorzystaniu plików cookies.

 2. Profilowanie ma na celu:

  1. dostarczanie Użytkownikowi treści odpowiadających jego zainteresowaniom, poprzez dopasowanie widoku strony i tematyki wyświetlanych treści merytorycznych i reklamowych do preferencji Użytkownika,

  2. zapewnienie większego bezpieczeństwa usług, w tym poprzez wykrywanie botów, oszustw i nadużyć,

  3. umożliwienie udoskonalania usług oraz tworzenia nowych produktów i funkcjonalności Serwisu.

 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika przy pomocy profilowania w celu przedstawienia oferty marketingowej dopasowanej do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Zamknij

Newsletter


Chcesz być na bieżąco? Zostaw swój e-mail, a raz w tygodniu prześlemy Ci nasze najlepsze artykuły!