X

Zaloguj się

Zaloguj się przez Facebooka

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.projektagrar.pl

ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2021 r.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Definicje:

   1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną.

   2. Administrator – podmiot prowadzący Serwis, tj. Josera Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300), Paproć 95, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000052055, NIP: 923 153 10 50, REGON: 639 641 543, o kapitale zakładowym 50000.00 złotych.

   3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora.

   4. Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika, który otrzymał odpowiednie dane logowania do Klubu Agrar.

   5. Klub Agrar – miejsce w Serwisie, w którym znajdują się m.in. informacje o promocjach, oferty specjalne, karty edukacyjne i inne materiały zamieszczone przez Administratora, dostępne wyłącznie po zalogowaniu się do Serwisu.

   6. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

   7. Dane Osobowe – informacje dotyczące Użytkownika, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz w innych celach, na które Użytkownik wyraził stosowną zgodę lub w prawnie uzasadnionych celach Administratora.

   8. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Użytkownika), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

   9. Serwis – informacyjny serwis internetowy poświęcony tematyce hodowli bydła i trzody, znajdujący się pod adresem internetowym www.projektagrar.pl, stanowiący platformę internetową będącą własnością Administratora, za pomocą której świadczy on na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną, na które składa się kompleks uprawnień dla Użytkownika, dostępnych w ramach funkcjonalności Serwisu.

  2. Regulamin dostępny jest w każdym czasie na stronie internetowej http://projektagrar.pl/regulamin/. W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów bądź usług świadczonych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie usługi bądź serwisy.

  3. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 2. Użytkownik

  1. Status Użytkownika Serwisu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu, dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

  2. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników możliwy jest bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień pkt. IV Regulaminu dotyczących Klubu Agrar.

 3. Korzystanie z Serwisu

  1. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z treści oraz materiałów należących do Administratora, w tym z szaty graficznej Serwisu i poszczególnych jego elementów, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:

   1. zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;

   2. umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

   3. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

   4. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

  2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników w Serwisie Komentarzy, które:

   1. są pochwalające lub nawołujące do nienawiści, przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, faszyzmu, nazizmu, komunizmu;

   2. są reklamą lub niezamówioną informacją handlową;

   3. służą do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci teleinformatycznych, zakłócania lub usuwania, zabezpieczeń technicznych oraz systemów DRM;

   4. umożliwiają nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł;

   5. zawierają odesłania do konkurencyjnych serwisów internetowych.

  3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego, Użytkownik może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: redakcja@projektagrar.pl.

  4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie lub związanej z nimi działalności, Administrator będzie uprawniony do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 4. Usługi w ramach Serwisu

  Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są:

  1. Udostępnianie zawartości Serwisu. Dostęp do przeglądania i odczytywania przez Użytkownika materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Administratora w ramach Serwisu, polegający na świadczeniu na rzecz Użytkownika, na jego żądanie, usługi wyświetlenia strony zawierającej informacje o tematyce związanej z profilem Serwisu, w ramach której w szczególności udostępniane będą teksty, informacje na temat aktualnych cen z rynku rolnego, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe itp.

  2. Newsletter. Użytkownicy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera Serwisu (zawierającego w szczególności wybrane artykuły z Serwisu, informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Serwisie oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu oraz Serwisem), mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez podanie, w ramach dostępnego na stronach Serwisu formularza, swojego imienia oraz adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać oraz potwierdzenie subskrypcji Newslettera poprzez skorzystanie z linku aktywacyjnego przesłanego przez Administratora na podany adres e-mail. Potwierdzenie subskrypcji w opisany sposób jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika (adresu e-mail i imienia) w celu wysyłki Newslettera. Użytkownik ma możliwość wypisania się (rezygnacji) z Usługi Newslettera oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie poprzez skorzystanie z linku potwierdzającego rezygnację z Newslettera, umieszczonego w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter.

  3. Klub Agrar. Użytkownicy, którzy chcą uzyskać dostęp do Klubu Agrar, mają możliwość zalogowania się do niej:

   1. po zarejestrowaniu się w Serwisie poprzez wypełnienie formularza, w którym należy obligatoryjnie podać adres e-mail, login i hasło,

   2. poprzez swoje konto w serwisie Facebook,

   Korzystanie z Klubu Agrar jest bezpłatne. Zarejestrowanie się w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych Użytkownika (adresu e-mail) w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Klubu Agrar. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z  Klubu Agrar oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie samodzielnie likwidując swoje konto użytkownika za pomocą funkcjonalności Serwisu albo wysyłając maila z informacją o rezygnacji (odwołaniu zgód) na adres: redakcja@projektagrar.pl.

  4. Komentarze. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych, znajdujących się w wybranych przez Administratora miejscach Serwisu. Zamieszczane przez Użytkowników Komentarze będą moderowane przez Administratora. Administrator ma prawo usunięcia komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu. Administrator ma prawo, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy dotyczących danego tematu w ramach Serwisu. Administrator może zmienić zasady funkcjonowania komentarzy.

 5. Dane osobowe

  1. Korzystanie z usług Serwisu wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkowników.

  2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Josera Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300), Paproć 95.

  3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz prawa osób, których Dane Osobowe dotyczą, określa Polityka prywatności Serwisu.

 6. Postępowanie reklamacyjne

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres poczty elektronicznej Administratora: redakcja@projektagrar.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem Serwisu.

  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię Użytkownika, jego adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

  3. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

  4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego jej złożenia. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

  5. Reklamację wniesioną po terminie określonym w ust. 1 powyżej oraz będącą następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

 7. Zawarcie i rozwiązanie umowy. Odstąpienie od umowy

  1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Administratora, tj. odpowiednio dla Usługi:

   1. udostępnienia zawartości Serwisu – z momentem wejścia na stronę URL Serwisu;

   2. Usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. Usług komentowania materiałów znajdujących się w Serwisie, Usługi Newsletter, Usługi Klub Agrar – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza lub/i z momentem wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej Usługi lub/i z chwilą zalogowania się lub/i po spełnieniu określonych przez Administratora wymagań.

  2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:

   1. opuszczenia przez Użytkownika Serwisu;

   2. rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi w sposób określony w Regulaminie dla tej Usługi albo poprzez przesłanie maila z odpowiednim żądaniem na adres mailowy: redakcja@projektagrar.pl,

   3. decyzji Administratora o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana:

   4. naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika (działania w tym zakresie podejmowane są stosownie do postanowień Regulaminu);

   5. odmową Użytkownika udzielenia Administratorowi zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi;

   6. problemami technicznymi po stronie Użytkownika, uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Administratora.

  3. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną (stosownie do pkt. 2 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia).

  4. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

  5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Za rozpoczęcie świadczenia usług uznaje się dokonanie przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności stanowiącej korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

  6. Odstąpienie użytkownika od umowy może nastąpić poprzez przesłanie przez niego oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej do Serwisu na adres e-mail: redakcja@projektagrar.pl

 8. Odpowiedzialność Administratora

  1. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości. Informacje zamieszczane w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i popularyzatorski i nie mogą być traktowane jak usługi profesjonalnego doradztwa w zakresie żywienia i chowu zwierząt.

  2. Administrator zastrzega prawo do:

   1. zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności lub czasowego zaprzestania świadczenia wybranych Usług dostępnych w ramach Serwisu;

   2. okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Administrator dołoży wszelkiej starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu Usług;

   3. zaprzestania, świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

  3. Administrator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadamianiu o tym fakcie Użytkowników.

  4. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. wpisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników

   2. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych lub naruszanie praw innych osób;

   3. jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

   4. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.

 9. Postanowienia końcowe

  1. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Serwisu w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie, a Użytkownikom korzystającym z Usługi Newslettera lub posiadającym Konto w Serwisie będą przesyłane dodatkowo na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

  2. Użytkownik, korzystający z Usługi Newslettera, po otrzymaniu na adres e-mail informacji o zmianie Regulaminu, w przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu zobowiązany jest do wypisania się z Usługi Newslettera – w sposób wskazany w pkt IV, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Administratorem. Niewypisanie się z Usługi Newslettera oznacza wyrażenie zgody na zmiany wprowadzone do Regulaminu.

  3. Zarejestrowany Użytkownik, po zalogowaniu się do Klubu Agrar otrzymuje informację o zmianach w Regulaminie, na które może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie okienka ze zgodą. Brak akceptacji zmian w Regulaminie powoduje zablokowanie możliwości korzystania przez Użytkownika z Klubu Agrar i jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Administratorem.

  4. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Administrator zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

  5. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

  6. Regulamin obowiązuje od dnia 8 stycznia 2021 roku.

Zamknij

Newsletter


Chcesz być na bieżąco? Zostaw swój e-mail, a raz w tygodniu prześlemy Ci nasze najlepsze artykuły!

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.