Wzrost podatku rolnego i powrót 5-procentowej stawki VAT na żywność mogą z początkiem 2024 roku mocno obciążyć budżety domowe.

Stawki podatku rolnego na 2024 rok będą wyższe o prawie 21 procent.

Kto zapłaci podatek rolny?

Podatek ten formalnie płacą właściciele i osoby korzystające z użytków rolnych.  Jednak ma on znaczący wpływ na wysokość cen artykułów żywnościowych, które kupujemy codziennie. Tak wysoki wzrost podatku rolnego będzie dla budżetów domowych bardzo dotkliwy. Tymbardziej, że z początkiem 2024 r. wraca 5-procentowy VAT na żywność.

Podatek rolny w 2024 roku wzrośnie o 21 proc. – wynika z komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Będzie to największa podwyżka spośród wszystkich danin w 2024 roku. Nawet maksymalne stawki podatków lokalnych – w tym za inne nieruchomości zlokalizowane na wsi – wzrosły tylko o 15 proc. – zgodnie z wskaźnikiem inflacji z pierwszego półrocza 2023 roku. Podatek rolny jest opłacany przez gospodarstwa rolne od gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej. Stawka tej daniny wynosi w przeliczeniu 2,5 kwintala żyta na hektar. Za pozostałe grunty rolne trzeba płacić pięciokrotność stawki za jeden kwintal żyta.

Podatek rolny w 2024 roku: ile wyniosą nowe stawki?

W 2024 roku stawki podatku rolnego wyniosą:

  • 224,08 zł za jeden hektar przeliczeniowy, czyli o 38,95 zł więcej w porównaniu z dotychczasową kwotą 185,13 zł
  • 448,15 zł za hektar  w odniesieniu do pozostałych gruntów rolnych, w porównaniu z 370,25 zł z 2023 roku, co oznacza wzrost o 77,80 zł na hektarze.

Kto jeszcze zapłaci więcej?

W 2024 roku również właściciele szklarni zapłacą wyższy podatek za metr kwadratowy powierzchni szklarni. Wyniesie on 15,69 zł i będzie wyższy o wskaźnik inflacji wynoszący 15 proc. Ta zmiana również może przełożyć się na wyższe ceny naszych zakupów. Przewiduje się, że od stycznia 2024 roku wzrosną również ceny prądu, bo przestaną obowiązywać zamrożone stawki. Trzeba spodziewać się wzrostu nawet na poziomie 70 proc. w związku z ich „odmrożeniem”.

Dwie stawki podatku rolnego. Jak płacić?

Są dwie stawki podatku rolnego.

Pierwszą stawką, dla gruntów gospodarstwa rolnego, jest równowartość pieniężna 2,5 q żyta (od 1 ha przeliczeniowego). Drugą stawkę, liczymy jako równowartość pieniężna 5 q żyta (od 1 ha). Stawki na dany rok obliczamy według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Ponadto rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Gospodarstwem rolnym  jest obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Nie są nim jednak grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. W szczególności gdy stanowią własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych określa ustawa o podatku rolnym [2]. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych [3], przyjmuje się, że 1ha fizyczny odpowiada 1ha przeliczeniowemu.

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/6355621,az-o-21-procent-wyzszy-podatek-rolny-2024-teraz-zywnosc-musi-podrozec.html