Od 3 lipca br. do 26 lipca br., trzodowi producenci rolni mogą składać wnioski o refundację 100 proc. wydatków poniesionych w 2024 r. na działania związane z bioasekuracją. Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Pomoc de minimis.

Refundacji podlegają:

  1. zakup mat dezynfekcyjnych;
  2. zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  3. zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  4. zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
  5. przebudowa lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia. A także w niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.  Nie więcej  jednak niż 50 sztuk świń.

Jak złożyć wniosek.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Biuro wybierz właściwe  na swoje miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie, lub kopie umów zlecenia lub umów o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym;

2) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn.zm.), § 13e ust. 10.

Więcej na:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/od-dzisiaj-mozna-skladac-wnioski-o-wsparcie-na-bioasekuracje–pomoc-de-minimis