11 września 2023 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu.

Dzięki nowym przepisom budowa i utrzymanie biogazowni będzie teraz w Polsce znacznie prostsze.

Co zmieni się w procedurach?

Procedura starania się o budowę biogazowni stała się prostsza. Usprawnienie procedur dotyczy zarówno wydawania samych pozwoleń na budowę jak i decyzji o warunkach zabudowy i przyłączenia do sieci. Ponadto ograniczone zostały procedury administracyjne dotyczące tego, jakie materiały mogą być przeznaczone do użytku w biogazowniach.

W przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Rolnictwa broszurze wydanej w związku z nową ustawą zamieszczono wszystkie niezbędne dane. Jak możemy tam przeczytać, wśród ułatwień dla zainteresowanych inwestycją znalazły się między innymi zapisy o:

  • Przyśpieszeniu procesu budowy biogazowni rolniczych.
  • Ułatwieniu wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci.
  • Możliwości uzyskania zwolnienia z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów. A także ich wyłączenia dla biogazowni rolniczych lokalizowanych w gospodarstwach rolnych na powierzchni nie większej niż 1 ha.
  • Dopuszczeniu lokalizacji biogazowni rolniczych na gruntach należących do zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego. Jeśli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem lub produkcją, lub usługami, lub magazynowaniem. Ważna jest również  powierzchnia gruntów pod biogazownię rolniczą -nie może być większa niż 1 ha.
  • Przyjęciu szczególnego trybu lokalizacji biogazowni powyżej 1 MW – uchwała lokalizacyjna rady gminy.
  • Zwolnieniu określonych, bezpiecznych rodzajów biomasy spod restrykcyjnych przepisów odpadowych.
  • Łatwiejsze zagospodarowanie produktu pofermentacyjnego jako nawozu.

Nowe warunki oraz pozostałe dokumenty są dostępne na stronie internetowej KOWR pod adresem: Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Portal Gov.pl.

Co biogazownie dadzą środowisku?

Biogazownie o mocy 2000 MW pozwolą m.in. zmniejszyć o 12,5 mln ton emisji CO2 rocznie oraz wyprodukować 60 mln ton pofermentu rocznie, co  może zastąpić ¼ nawozów azotowych i ½ nawozów potasowych.

Szacuje się także, że powstanie 10 000 nowych miejsc pracy bezpośrednio w biogazowniach rolniczych.

Gdzie rolnicy mogą szukać informacji?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa cały czas prowadzi działania mające na celu wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie:https://www.gov.pl/web/kowr/dzialania-informacyjno–promocyjne.

Rolnicy zainteresowani budową biogazowni rolniczych mogą skorzystać ze środków dostępnych w programie „Energia dla wsi”, do którego cały czas trwa nabór wniosków. Więcej szczegółów dotyczących programu znaleźć można na stronie: www.gov.pl/nfosigw/energia-dla-wsi.

Więcej na:

https://www.gov.pl/web/kowr/biogazownie-rolnicze-nowe-warunki-od-11-wrzesnia