Polska żywność za granicą: sukcesy, szanse i wyzwania to temat panelu dyskusyjnego, w którym 9 maja 2024 r. wziął udział podsekretarz stanu Adam Nowak. Panel miał miejsce podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wiceminister Nowak podkreślił, że tak ogromny, 10-krotny wzrost eksportu polskiej żywności przez 20 lat Polski w Unii Europejskiej, nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie i rozwój sektora przetwórczego, który doskonale wykorzystał swój potencjał eksportowy.

Sukces eksportowy polskiej żywności.

– Dziękuję przetwórcom, eksporterom, przedsiębiorcom, bo dzięki nim możliwy był tak duży sukces eksportowy.  A także 10-krotny wzrost wielkości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych przez 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Powiedział podsekretarz stanu Adam Nowak. Podsekretarz wskazał także, że w okresie 20 lat członkostwa Polski w UE wartość eksportu polskiej żywności wzrosła do 51,8 mld euro w 2023 r.

– Dzięki rozwojowi i unowocześnieniu przetwórstwa rolno-spożywczego, także przy wykorzystaniu środków unijnych, mogli rozwijać się również polscy rolnicy i cała polska gospodarka. Dodał wiceminister.

Odbiorcy polskiej żywności.

Największym, tradycyjnym rynkiem zbytu dla polskich produktów rolno-spożywczych jest rynek UE. Zauważył wiceminister Nowak.

– Spadek populacji w Europie wymusza jednak konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu dla polskiej żywności. Liczba mieszkańców globu i zapotrzebowanie na żywność systematycznie rosną – podkreślił podsekretarz stanu.

Szanse i wyzwania.

Jako jedną z istotnych szans dla polskiego sektora rolno-spożywczego jest potencjał produkcji energii. Wskazał Adam Nowak. Zdaniem podsekretarza stanu jednym z ważnych zadań polskiego rządu jest wsparcie naszej gospodarki poza granicami kraju, poprzez działalność radców rolnych w polskich placówkach dyplomatycznych.

Wiceminister Nowak stwierdził, że konieczne ze strony państwa jest także wzmocnienie sektora rolno-spożywczego.  Poprzez wsparcie edukacji, badań naukowych i innowacji. Zadania te realizują m.in. instytucje podległe MRiRW.

– Ważnym zadaniem jest przygotowanie kompetentnych kadr. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi podlegają 64 szkoły rolnicze, które są aktywne również w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego – powiedział wiceminister.

Tematy panelu dyskusyjnego.

W trakcie panelu „Polska żywność za granicą: sukcesy, szanse i wyzwania“ poruszone zostały następujące tematy:

  • Jak zwiększać wartość dodaną polskiego eksportu?
  • Eksport polskich marek i produktów przetworzonych.
  • Rynek UE głównym odbiorcą polskiej żywności – jak na eksport wpłynie stagnacja niemieckiej gospodarki? Rynki państw trzecich – gdzie szukać szans dla polskiej żywności (Azja, Bliski Wschód).
  • Konkurencyjność polskiej żywności w kontekście zbliżenia Ukrainy z UE – zagrożenia, przewagi, recepty.

O wydarzeniu.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Centralnej. Tematyka kongresu uwzględnia złożoną sytuację geopolityczną i jej wpływ na gospodarkę. Wśród prelegentów znajdują się przedstawiciele zagranicznych firm, instytucji, organizacji oraz rządów.

Więcej na:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-zywnosc-za-granica