Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania opinii i uwag dotyczących zmiany rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

Komisja zaprezentowała propozycje zmian.

Podczas posiedzenia Grupy ekspertów ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych – kwestie horyzontalne 26 marca 2024 r. Komisja Europejska zaprezentowała propozycje zmian do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 25 kwietnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (PLAN/2024/279).

Co obejmują zmiany rozporządzenia?

Proponowane zmiany obejmują trzy obszary:

  • kryteria kwalifikowalności organizacji inicjujących;
  • wprowadzenie kwot ryczałtowych;Komiska
  • kwestie związane z zapewnieniem braku konfliktu interesów.

Szczegóły dotyczące zaproponowanych zmian znajdują się w załączonej prezentacji.

Jak zgłosić uwagi? 

Wejdź w link i wyślij uwagi do 04.04.2024 :

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komisja-europejska-zacheca-do-wymiany-pogladow-nt-zmiany-rozporzadzenia