Czy politycy zamrożą ceny energii dla rolników w 2024? Mimo dość burzliwych tygodni po wyborach,  wszystkie partie są zgodne co do zamrożenia cen energii. Do kiedy będą obowiązywać sztuczne regulacje cen?

Zamrożenie cen ma chronić instytucje najbardziej wrażliwe.

Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi – Polska 2050 złożyła w Sejmie projekt ustawy zakładającej zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Projekt ma trwać  do końca czerwca 2024 r.

Celem ustawy jest zminimalizowanie podwyżek wpływu cen energii i gazu dla najbardziej wrażliwych odbiorców. Ustawa dotyczy przede wszystkim odbiorców w gospodarstwach domowych, szeroko rozumianych podmiotów użyteczności publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Brak wprowadzenia takich rozwiązań spowodowałby bardzo wysokie wzrosty rachunków dla odbiorców. Wzrosty mogłyby  wynosić nawet 50%, 70% czy w skrajnych przypadkach ponad 100%.

Jak długo ceny prądu będą mrożone?

Proponowane rozwiązania muszą zapewniać ochronę odbiorców przed nadmiernymi skutkami wysokich cen energii. Jednakże docelowo mechanizmy rynkowe powinny same kształtować te ceny. Analitycy przewidują, że pierwsza połowa 2024 roku przyniesie dalsze stabilizowanie się czynników kosztowych przedsiębiorstw energetycznych. A także spowoduje wycenę na niższym poziomie cen nośników energii elektrycznej, gazu i ciepła. Przywrócenie obliga giełdowego sprzedaży energii elektrycznej wymusi  konkurencję w segmencie wytwórców energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz dalszy spadek cen w porównaniu z tymi z 2023 roku.

Czy w 2024 nadal będą obowiązywały rolników limity na zużycie prądu?

Szacunkowo, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/MWh będzie obowiązywała gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej.

Zakładane jest utrzymanie obecnych limitów zużycia dla odbiorców obliczone jako 50% dotychczas przyjętych limitów (ponieważ będą obowiązywać przez pół roku). A więc maksymalnie:

 • 1,5 MWh dla gospodarstw domowych.
 • 2 MWh dla prowadzących, w dniu wejścia w życie ustawy, gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej. W przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny.
 • 1,8 MWh w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. A także zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Jaka będzie cena prądu w 2024 roku po przekroczeniu limitu?

W odniesieniu do odbiorców w gospodarstwie domowym przekraczających w zadanym okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. zużycie 1,5 MWh oraz jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej (niezależnie od zużycia) przewiduje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie ceny maksymalnej 693 zł/MWh.

W zakresie stawek za usługi dystrybucyjne przewiduje się utrzymanie ochrony odbiorców w gospodarstwach domowych do poziomów zużycia wskazanych powyżej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Ochrona odbiorców na rynku gazu

Projektu ustawy wprowadza także cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024. Zakres podmiotów objętych ochroną nie uległ zmianie.  A więc pozostają nimi:

 • gospodarstwa domowe,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe i podmiotów użyteczności publicznej.

Czy cena gazu wzrośnie w 2024 roku?

W projekcie politycy utrzymali wsparcie dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, którzy jako główne źródło ogrzewania wykorzystują kocioł na paliwa gazowe. Kocioł musi być wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w postaci refundacji podatku VAT.

System i mechanizm rekompensat dla podmiotów uprawnionych nadal pozostanie (przedsiębiorstw energetycznych)- z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych. Jednak do czasu gdy Prezes URE nie zatwierdzi taryf na 2024 r., rekompensaty będą wypłacane w wysokości 50% cen stosowanych w 2023 r. Cena maksymalna za gaz ma pozostać na niezmienionym poziomie.

Jaka będzie ochrona odbiorców na rynku ciepła?

Projekt ustawy przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przewidzianych obecnie mechanizmów ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę. Ograniczenie to będzie wynikało z zastosowania najniższej z trzech cen:

 • cen i stawek opłat wynikających ze stosowanych taryf,
 • maksymalnych cen i stawek opłat ustalonych przez Prezesa URE na dzień 30 września 2022 r. powiększone o 40%,
 • cen ciepła wynikających ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczonej na podstawie określonych ustawowo cen wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła (gaz, olej, węgiel, OZE) powiększonych o aktualnie stosowane stawki taryfowe opłat dystrybucji ciepła.

Zakres podmiotów objętych ochroną nie uległ zmianie. Pozostają nimi:

 • gospodarstwa domowe,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe i użyteczności,
 • podmiotów użyteczności publicznej.

Źródło: Tygodnik Rolniczy.