Tylko do końca sierpnia można składać wnioski o pomoc na odtworzenie potencjału produkcji rolnej. Kto może się ubiegać o wsparcie?

Niezależne od nas czynniki, takie jak niekorzystne warunki atmosferyczne (susza, przymrozki), zjawiska przyrodnicze (nawałnice, powodzie) bądź choroby zakaźne zwierząt, powodują co roku lub sezonowo ogrom strat w rolnictwie.
Osoby, które poniosły w gospodarstwach straty powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub z powodu afrykańskiego pomoru świń, mogą ubiegać się o pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach PROW 2014–2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od 7 maja, a termin ich składania mija 31 sierpnia.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką z tego działania może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014–2020, wynosi 300 tys. zł. Niemniej nie może ona przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowanych.
Kto może się ubiegać o przyznanie pomocy na odtworzenie potencjału produkcji rolnej?

Straty w rolnictwie w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF

Jak czytamy, na stronie ARiMR, o wsparcie z tego działania PROW 2014–2020 mogą się ubiegać rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk żywiołowych, takich jak powódź, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan czy uderzenie pioruna. Pomoc kierowana jest również do gospodarstw dotkniętych ASF, tj. takich, w których powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie zwłok w celu zwalczania tej choroby zakaźnej.
Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich – podaje ARiMR.

Warunki pomocy na odtworzenie potencjału produkcji rolnej – klęski żywiołowe

Wysokość strat w gospodarstwie określa powołana przez wojewodę komisja. Aby ubiegać się o wsparcie finansowe, wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach musi wynieść co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Ponadto straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją.

Pomoc w związku ze stratami spowodowanymi przez ASF

Jeśli chodzi straty powstałe w wyniku ASF, to o pomoc mogą starać się hodowcy, którzy musieli wybić stado lub zniszczyć zwłoki świń w celu zwalczania ASF na drodze nakazu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii. Jednym z warunków jest to, że w dniu wydania tej decyzji zwierzęta stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu wnioskującego o wsparcie gospodarza.
Więcej informacji na temat warunków otrzymania można znaleźć na stronie Agencji.

Źródło: ARiMR