Nowy rok, nowe sprawy na rynku rolnym. Zobaczmy, jakie zmiany dotyczą sektora hodowli zwierząt.

W 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Wprowadzone zmiany w ustawie obowiązują od 23 stycznia br. Aktualnie jeden akt prawny reguluje zasady dotyczące hodowli wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.
Jak czytamy w Dzienniku Ustaw, znowelizowana ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, oceny ich wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów, a także kontroli nad hodowlą i rozrodem tych zwierząt. Dotyczy wszystkich gatunków uznawanych w Polsce za zwierzęta gospodarskie. Poza regulacją hodowli bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz i koni ustawa odnosi się również do drobiu, zwierząt futerkowych, pszczół, jeleniowatych, alpak i jedwabników morwowych.

Zmiany w stawkach opłat za paszporty dla bydła

Z nowym rokiem, a dokładnie od 12 lutego br., obowiązują nowe stawki za wydanie paszportów dla bydła. Dotychczasowa stawka została zmniejszona do 1 zł. Wzrośnie natomiast koszt wydania duplikatu paszportu dla bydła – do 2 zł. Opłatę należy uiścić przed wydaniem paszportu dla bydła lub duplikatu dokumentu oraz przed ich doręczeniem. Zgłoszenia bydła do rejestru można dokonać na dwa sposoby ‒ w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji Portal IRZplus, lub w formie pisemnej na formularzu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument można składać osobiście w biurze powiatowym lub wysłać pocztą na adres biura powiatowego Agencji. Szczegóły dotyczące paszportów dla bydła znajdziecie na stronie ARiMR.

Usługi utylizacyjne dofinansowane przez ARiMR w 2021 r.

ARiMR ogłosiła listę 10 firm trudniących się utylizacją zwierząt. Koszty za świadczenie usług będą pokrywane częściowo lub w całości przez Agencję. Wysokość wsparcia będzie zależna od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. Jak czytamy na stronie Agencji, sfinansowanie za rolnika pełnych kosztów odbioru i transportu dotyczy padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń; możliwe jest także pokrycie w 100% kosztów unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48. miesiąc życia, oraz owiec i kóz, które ukończyły 18. miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają bowiem badaniom w kierunku TSE – gąbczastego zwyrodnienia mózgu). Unieszkodliwienie bydła padłego poniżej 48. miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 18. miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku będzie dofinansowane do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. Szczegóły znajdują się na stronie Agencji.

Źródło: MRiRW, ARiMR