nawadnianie w gospodarstwie

Jak co roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dofinasowanie na nawadnianie w gospodarstwie. Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID-19 agencja wydłużyła okres składania wniosków.

Susza rolna od paru lat jest realnym problemem, który z roku na rok tylko się pogłębia, co jak wiadomo, powoduje straty w plonach. Dlatego w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” włączono wsparcie inwestycji w obszarze nawadniania w gospodarstwie. Środki związane z zarządzaniem zasobami wodnymi przyznawane są w obrębie poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Aby nie być skazanym na kaprysy pogody, warto skorzystać z dofinansowania na nawadnianie w gospodarstwie. Z uwagi na pandemię COVID-19 ARiMR wydłużyła termin składania wniosków do 20 lipca 2020 r. włącznie. Wnioski można oczywiście składać drogą elektroniczną.

Nawadnianie w gospodarstwie – kto może skorzystać?

Na co dokładnie można przeznaczyć środki? Jak dowiadujemy się na stronie internetowej ARiMR, pomoc jest przyznawana jako refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych z tytułu m.in. wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie oraz budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie. W ramach obszaru „nawadnianie w gospodarstwie” wsparciem objęte również są takie działania, jak ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Wysokość dofinansowania na nawadnianie w gospodarstwie

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Jak czytamy w broszurze informacyjnej ARiMR, maksymalny poziom pomocy, określany również mianem „intensywności pomocy”, jest zróżnicowany. Dofinansowanie dla rolników na nawadnianie w gospodarstwie standardowo wynosi do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych. Może też wynieść więcej – 60%, kiedy o dofinansowanie na nawadnianie w gospodarstwie ubiega się „młody rolnik”.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo. Przy ustalaniu limitu uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych. Do realizacji mogą być przyjęte operacje, w których planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi powyżej 15 tys. zł.
Więcej informacji na temat warunków dofinansowania inwestycji w nawadnianie gospodarstw znajdziecie na stronie www.arimr.gov.pl i uzyskacie w oddziałach regionalnych ARiMR.

Źródło: ARiMR