wnioski dla rolników

Planujesz przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych? A może chcesz kupić nową maszynę do ich aplikacji? Skorzystaj ze wsparcia ARiMR na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”!

Nabór wniosków dla rolników o przyznanie dofinansowania na zabezpieczenie wód przed azotanami rozpocznie się 30 grudnia. O wsparcie będą mogli ubiegać się rolnicy prowadzący chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Pomoc nie będzie jednak przyznawana hodowcom drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub świń powyżej 2 000 stanowisk (dla świń o wadze ponad 30 kg) lub 750 stanowisk dla macior.
Wsparcie przeznaczone będzie na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych – podaje ARiMR.

Dofinansowanie dla rolników – można otrzymać nawet 100 tys. zł!

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach regionalnych ARiMR do 28 stycznia 2020 roku. Zostaną one poddane ocenie punktowej. Przy przyznawaniu punktów będą brane pod uwagę m.in. liczba utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt czy też udział kosztów kwalifikowalnych inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do określonych wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów.
Wsparcie przyznawane będzie w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku realizacji inwestycji przez młodego rolnika – 60 proc. kosztów kwalifikowanych, w przypadku pozostałych rolników – 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Można będzie otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 100 tys. zł. Pomoc na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” przydzielana będzie w ramach poddziałania” Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (PROW 2014-2020).

Źródło: ARiMR